Skip to main content

รีบูต ร่างกาย

เริ่มต้น รีบูต ร่างกาย กับน้ำผักผลไม้

24774 Fat Sick and Nearly Dead 16x9 0

ชีวิตคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย นอกจากการอยู่อย่างไม่เจ็บป่วย ไม่ต้องกินยา ผมออกกำลังหายได้สะบาย ปั่นจักรยานได้ 20 กิโลต่อวันแบบสะบายๆ และปีก่อน ปั่นไป 100 กิโลเมตร ก็ได้ แต่พอถึงจุดหนึ่งผมไม่ได้ปั่นจักรยาน น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมา ตอนนี้น้ำหนักตัวอยู่ที่ 123 กิโลกรัม